Palabras clave: contacto de linguas nas comunidades de xordos, lingua de signos, modelo de fenómenos de contacto de linguas, sociolingüística das comunidades de xordos, language contact in deaf communities, Sign language, model of language contact phenomena, sociolinguis

Ceil Lucas
Language contact phenomena in deaf communities

Abstract
Sociolinguistic research in deaf communities has been shaped by at least four interrelated considerations: (1) the relationship between the spoken language of the majority of the community and sign language, mainly in educational settings; (2) the limited knowledge of the linguistic structure of the sign language; (3) doubts as to the status of the sign language as a ”real language”; and (4) the application of spoken language sociolinguistic models to sign language situations. This paper will focus specifically on language contact phenomena in deaf communities. Firstly, the general effect of each of these four considerations will be discussed, and a model of language contact phenomena will be presented, making the distinction between the outcomes of contact between two sign languages, and the outcomes of contact between a sign language and a spoken language. Secondly, the findings of an investigation of language contact in the American deaf community will be presented and discussed as they pertain to these four considerations. And thirdly, this paper will suggest directions for future research on the sociolinguistics of deaf communities.

Resumo
A investigación sociolingüística en comunidades de xordos ten sido modelada por alomenos catro consideracións relacionadas entre si: (1) a relación entre a lingua falada pola comunidade maioritaria e a lingua de signos da comunidade, principalmente nos contextos educativos; (2) o limitado coñecemento da estructura lingüística da lingua de signos; (3) as dúbidas cara o estatus da lingua de signos como unha “lingua verdadeira”; e (4) a aplicación dos modelos sociolingüísticos da lingua falada ás situacións de lingua de signos. Este estudio céntrase especificamente no fenómeno do contacto de linguas en comunidades de xordos. En primeiro lugar, discútese o efecto xeral de cada unha destas catro consideracións, e preséntase un modelo de fenómenos de contacto de linguas, facendo a distinción entre as consecuencias do contacto entre dúas linguas de signos, e as consecuencias do contacto entre unha lingua de signos e unha lingua falada. En segundo lugar, preséntanse os resultados dunha investigación do contacto de linguas na comunidade xorda americana e discútense eses resultados tendo en conta as catro consideracións anteriores. En terceiro lugar, suxírense vías para futuras investigacións sociolingüísticas das comunidades de xordos.